Tradysjes by ‘De  Ald  Hij’ fan Dearsum.  
  Fanf it begjin yn 1920 binne de dagen betitele as de 'Keninklike dagen'.

Wurdt der in nst mei aaien fn dan ropt de finer ‘Warkeweet’. In oerlde kreet fkomstich t de jacht. Oan de gjalp is faaks wol te hearren hoefolle aaien der yn it nst lizze.

It aai komt dan yn de swarte skipperspet mei It 'ld hij' logo dy’t alle leden op ha.

Ek it yn 1936 troch skipper/kok Jan Wurring yntrodusearre kaartspul ‘Woestduinen’, wurdt elts jier spiele. Alle leden kin der tagelyk oan mei dwaan, je kinne der in slokje by drinke, in praatsje by meitsje en moat je der efkes by wei om bygelyks te pisjen, dan kin je buorman it sa fan je oernimme.

‘Blookertiid’ wurdt yn 1937 ynfierd. Blooker wie in kakaomerk mei reklame foar poeiermolke mei de slachsin: 'In momint fan hslike gesellichheid'. Wy dogge dat elts jier ek. De twadde deis wurde alle leden om 10.30 oere oan boat ferwachte foar s Blookertiid.

Oan de finer fan de measte ljipaaien wurdt nei trije dagen aaisykjen de beker trikt en wurdt dit lid troch de oare leden oan sprutsen mei de eare titel 'Keizer'. Dizze eare titel wurdt troch de leden as it heechst helbere sjoen.

De earste jn oan boat wurdt it ferslach fan foargeande jier foar lzen mar ek dat fan 50 jier ferlyn.
 
Falt der in lid by wei, dan ha alle leden it rjocht in nij lid foar te dragen. De foardroegen wurdt besprutsen en der wurdt in kar makke, yn de jiergearkomste die op freed te jn sawn oere begjint en eindicht op sneon te middei trije oere. Dy jinge dy it nije lid foar droegen hat wat oannommen is, bliuwt foar dat nije lid ferantwurdlik.

It jongste lid (lst oannommen) wurdt ek altyd foarf op syn plichten wezen sa as: 

- d
e boat mei oan lizze en los meitsje;
-
de loopplanke tlizze foar de ldere leden;
-
by de doar sitte om de leden fan drinken te foarsjen;
-
hy wurdt it lst opskept mei it waarm iten, moat mei fwaskje en oare hantaasten dwaan as de ldere leden derom freegje.

Der is ek al 70 jier in klupliet. Ek wol neamd it Koudumer folksliet wer fan we de tekst hjir mar net oan helje sille. It wurdt ek allinne nachts nei 12 oere songen.

Wa’t 25 jier lid fan de klup is kriget in pintekening mei syn portret, makke troch keunstner Hans Jouta t Ferwert
. Klik op de link foar de foto's.

Lid Reinder Koldijk makket snt 1974 in dia seary die op de jiergearkomste mei in protte genoegen besjoen wurd.

As yn Frysln it earste ljipaai fn wurdt komme de leden jns 7 oere  by it byld de ‘Aaisiker’ yn Dearsum by elkoar. Se nimme dan yn slokje merk ‘De Kievit’ en betinke dizze dei, wryn foar har de maaitiid is begon.

 

 
 

Jns oan boat wurdt der in slokje dronken fan s eigen merk 'De Kievit'. In eigen brousel al soent de begjinjierren, wr fan allinne it ldste lid en in notaris de gearstalling kin. Inkeld kriget ek oerdei in lid in slokje om wer op krften te kommen. Fierders is it goed tsjin alderhande krupsjes en kwalen lyk as spit yn de rch, hiertfal ensafierder.