Update 22 oktober 2010 - Lêste nijs Priissprekken 12 novimber

Wolkom bij  aaisikersklub 'De Ald Hij' fan Dearsum

  Klear foar de trije keninklike dagen yn it jier 2000!  
 

 
 

Efteroan (f.l.n.r.): Geert de Groot, Jarig Boersma, Germ Koldijk, Leense van Dijk (skipper-kok) Gjalt de Groot, Klaas Buiteveld. Foaroan (f.l.n.r): Harm Visser, Reinder Koldijk.

 
  Wolle jo reageare op ús website, klik dan op it kefet hjirneist.  
  Foar guon kranteknipsels ha jo Adobe Acrobatreader nedich. Klik hjir ûnder op it plaatsje en jo kinne dit programma fergees krije.